Tüzüğümüz


ANTALYA İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:

MADDE 1-   Derneğin adı “Antalya İş İnsanları Derneği”, derneğin kısa adı “ANTİAD” dır.

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2-    Derneğin merkezi Antalya’dır. Derneğin şubesi yoktur. Ancak Antalya ilçeleriyle sınırlı olmak üzere Derneğin temsilcilikler açması mümkündür.

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 3- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, yönetmelik, genelge ve tebliğler doğrultusunda Antalya İş İnsanları Derneği olarak sosyal sorumluluk bilinci, dayanışma ruhu ve liderlik vasıfları doğrultusunda, sürekli gelişim ilkesi ile hareket etmesini sağlamak; diğer sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Antalya’nın ve ülkemizin ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel kalkınmasına, sorunlarının çözümüne, Antalya’nın kendisine yakışır bir şekilde  “Dünya Ticaret Başkenti” olmasına katkı sunmak ;  Antalyalı iş insanlarının liderlik vasıflarını geliştirmek; bu amaç doğrultusunda üyelerine iş hayatında gereken özgüven ile hareket etmelerini sağlayabilecek  yerel, ulusal ve uluslararası rekabete hazır uluslararası sistemde belirgin, kalıcı bir yer edinebilmek için gerekli olan bilgi ve donanımı sağlamak ve sürdürmek, ANTİAD üyeleri arasında ticari iş birliğini sağlamak, bunun için gerekli zemini hazırlamak teşvik etmek ve destek olmak; yerel, ulusal ve uluslararası arenalarda üyelerinin marka değerini artırmak, gerek kendi içinde gerek dışarıda tam bir demokrasi anlayışı içerisinde hareket etmek, ANTİAD’ın, üyelerinin, Antalya’nın ve ülkemizin bayrağını yükseklere taşımak amacı ile kurulmuştur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI

MADDE 4-    Dernek, amacını gerçekleştirmek için temsil ettiği yöreye ve iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar;

a- Ulusal alandaki faaliyetlerimiz:

a.1-Ulusal kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel oluşumunu gerçekleştirmek üzere sanayiciler ve iş insanları ile hizmetler sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuruluşları, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idariler ve belediyeler, vakıflar, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile mesleki sosyal ilişkileri sağlamak.

a.2-Türkiye çapındaki diğer dernekler ile birlikte sanayi ve iş insanlarının sektörel bazda organizasyonlarının örgütlenmelerini sağlamak, bilgi ve pazar desteklerine yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası boyutta kredilendirilmelerinde proje geliştirmek ve referans destekler sağlamak.

a.3-Üyeleri olan sanayi ve iş insanlarının eğitim ve bilgilerini artırmak amacı ile her türlü seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip etmek.

a.4- Araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak, amaçlarına yönelik olarak bilimsel araştırma yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve destek sağlamak.

a.5-Üyelerine ve Antalya kamuoyuna faaliyetleri hakkında bilgilendirmek, mesleki bilgi ve üyelerin kendi aralarında iletişim sağlaması amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete yayımlamak ve radyo, TV’de yayın yapmak.

a.6-Kendi amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal edinme, personel istihdam etme, sahip olduğu varlıkları rehin etme, ipotek verme ve gerektiğinde sahibi olduğu varlıklar üzerinden kredi alma, leasing yolu ile mal edinme, kiraya verme işlemlerinde bulunabilir, her türlü menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir.

a.7- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer yasaların imkan verdiği ve/veya imkan vereceği her türlü üst kurumlar, birlikler ve federasyonlara katılabilir, amacına uygun olabilecek vakıflara iştirak edebilir.

a.8-Ülke ekonomisi ve Antalya için uygun görülen konularda proje yarışmaları düzenleyerek, yarışmada derece alanlara nakdi veya ayni ödüller verebilir.

a.9- Aynı amaç için kurulmuş iş insanları dernekleri ile işbirliğine girebilir veya bir araya gelen iş   insanları dernekleri ile ortaklaşa kurulan federasyon, konsey, vakıf ve derneklere ayrıca üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir. Yukarıda belirtilen bu konular hakkında her türlü katılım ve ayrılma kararını almakta Genel Kurul yetkilidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

a.10-Dernek üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, geceler, piknik, sportif organizasyonlar, kokteyller vs. tertip etmek.

a.11- Eğitim kurumlarında burssuz okuyan ve kayıtlı olduğu programlara en az iki yarıyıl devam eden ve üstün başarı gösterdiği saptanan öğrencilere, o yarıyılı izleyen dönemler için geçerli olmak üzere karşılıksız olarak burs verebilir. Verilecek bursun yıllık miktarı her eğitim – öğretim yılı için Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul Tarafından belirlenir. Burs alan bir öğrencinin disiplin cezası alması ve başarısızlığının saptanması durumunda burs bu tarihten itibaren kesilir.

b- Uluslararası alandaki faaliyetlerimiz;

b.1-Dernek amaçlarına yönelik olması koşulu ile kendi bölgesi ve ülke kalkınmasına hizmet verebilecek düzeyde olan dünya çapındaki diğer kuruluşlar ile iyi niyet, dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurmak,

b.2-Ülkemizin diplomatik ve uluslararası paralelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, İslam Kalkınma Örgütü üyeleri ve diğer dünya ülkeleri ile mesleki ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunmak. Bu konulardaki uluslararası kuruluşlara üye olmak, buna benzeyen kuruluşların çeşitli komitelerinde ve organlarında yer almak, mesleki hizmetleri koordine etmek,

b.3-Yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak ve yeni teknolojiler ile üyelerimizi bilgilendirme amacına yönelik uluslararası mesleki konferanslar tertip etmek,

b.4-Yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde üye şirket ve iş insanlarımızın referans, bilgi, güven ve işbirliğini temin etmek,

b.5-İş ve sınai gelişimi temin etmek üzere uluslararası işbirliği içinde bulunulan kurumlar ile üniversite ve diğer eğitim kuruluşları çerçevesinde çırak, genç girişimci üniversite ve mesleki eğitim öğrencilerine  yurt içi ve yurt dışında eğitim imkanları sağlamak,

b.6-Uluslararası ilişkiler çerçevesinde ülke sanayi ve iş hayatını tanıtıcı iş ve meslek elemanları değişim ve eğitim programları düzenlemek; fuar, kongre ve diğer organizasyonları tertip ve takip etmek.      

FAALİYET ALANI:

Dernek sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.   

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ 

ASLİ ÜYELİK                                         MADDE 5-    Ticaret Siciline ve ilgili meslek odasına kayıtlı gerçek kişiler, vergi dairesi veya maliye mükellefiyeti olan şirket ortakları derneğe üye olabilirler, ancak işbu şirketlerin üst düzey yöneticileri Yüksek Danışma Konseyi’nin onayı ile derneğe alınır. Üye olmak için Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurma zorunludur. Derneğe üye olmak isteyen kişinin, Derneğe üye kabulünde iki Dernek üyesinin tavsiyesi aranır. Üye Kabul Komisyonu, başvuruyu 15 gün içinde değerlendirir ve raporunu görüşü ile birlikte Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu, üyelik talebinde bulunan kişinin başvurusunu görüşür ve kararını verir. Bu süre başvuru tarihinden itibaren 30 günü geçemez. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Üyeliğe kabul etmeme halinde gerekçe belirtme zorunluluğu olmayıp başvurusu kabul edilmeyen üyeye, hakkında alınan karar, Dernek Genel Sekreteri’nce yazıyla bildirilir. Dernek Genel Sekreteri, kabul edilen üyeyi, Dernek üyelerine duyurur ve kabulle ilgili işlemleri yaparak üyeye yazılı bilgi verir.

ONURSAL ÜYELİK 

MADDE 6-    Dernek Yönetim Kurulu, dilediği kişilere Yönetim Kurulu’nun en az 2/3 çoğunluğu ile onursal üyelik verebilir. Derneğe onursal üye olarak kabul edilenler, Genel Kurul toplantı ve müzakerelerine iştirak edebilirler ancak oy kullanamazlar. Onursal üyelerin, dernek amacına aykırı olmamak kaydı ile Dernek bünyesinde yapacakları işler, çeşitli faaliyetler, eğitimler, organizasyonlar ve diğer sosyal etkinlikler Dernek Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği şekilde yürütülür. Siyaset, ilim, iş alemi ve devlet protokolüne mensup özel kişilerden layık görülenlere de onursal üyelik verilebilir. Onursal üyelerden herhangi bir isimle aidat alınmaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 7-    Üyeler diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Üyeler, Dernek’ten çıkma isteklerini bir yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri varsa dernek demirbaşlarını iade etmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri gerekir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 

MADDE 8-    Aşağıdaki hallerde üyenin Dernekten ilişiği kesilir.

Dernek aidatını 22nci maddede  belirtilen süre ve şekilde ödemeyen ve bu süre zarfında bu duruma ilişkin yazılı ve geçerli bir mazeret sunmayan ayrıca Yönetim Kurulu’nun yazılı talebine rağmen tebliğden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler,

Kanunlara ve Dernek Tüzüğü’ne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler,

Yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanlar,

Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edenler,

Yönetim Kurulu yukarıda tanımlanan eylemleri gerçekleştiren üyeyi Denetleme Kurulu’na sevk eder. Denetleme Kurulu görüşünü Yönetim Kurulu’na bildirdikten sonra Yönetim Kurulu üyeliği sonlandırma ile ilgili son kararı verir ve bu kararı üyeye tebliğ eder. Denetleme Kurulu’nun görüşü Yönetim Kurulu’nu bağlayıcı değildir. Üye bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. Bu takdirde kesin karar ilk Genel Kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya üyeliğine son verilen üye ancak dinleyici olarak katılabilir. Gerekirse savunması dinlenir. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.

İstifa eden üyelerin, alacaklarının tahsil edilmemesi halinde borçlarının silinmesi için Yönetim Kurulu’ndan karar alınması gerekli olup üyeliği devam etmekte olan aktif üyelerin ödenmeyen borçlarının taksitlendirilmesi veya tahsil edilememesi durumunda borçların silinerek üyeliklerinin sonlandırılması hakkında Yönetim Kurulu yetkilidir.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9-    Derneğin organları aşağıdaki gibidir. 

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu

a-GENEL KURUL

MADDE 10-  Genel Kurul; Derneğin oy verme hakkını taşıyan, asli üyelerin tamamından teşekkül eden en yüksek organdır. Genel Kurul her üç yılda bir Ocak ayında olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde ve Dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKLİ

MADDE 11-  Olağan Genel Kurul her üç yılda bir OCAK ayında toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nca en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 12-   Genel Kurul toplantısı aksine bir gereklilik olmadığı müddetçe Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI VE USULÜ

MADDE 13-   Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca tanzim edilmiş listedeki adlarının karşısını imzalayıp toplantıya girerler. Genel Kurul, oy hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanırken tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde oy hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı ilanda belirtilmiş bulunan güne tehir edilir. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantının yapılacağı durumda, ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. İlk toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında bir sebeple tehir edilirse ikinci toplantının, tehir edilme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantı yeter sayısının sağlandığı ve sağlanamadığı durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yeter sayısı sağlanınca toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra kongre divanı teşkil edilir. Kongre divanı bir başkan, bir başkan vekili ve iki katipten oluşur.

Divan üyeleri açık oyla seçilir. Toplantının yönetimi bu kurula ait olup, toplantı sonunda toplantı ile ilgili tüm evrak ve belgeler, seçimle gelen Yönetim Kurulu üyelerine bu kurul tarafından teslim edilir.

Derneğin asli üyelerinin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanır. Genel Kurul’da kongreye katılma hakkı bulunan asil üyeler dışında her ne ad altında olursa olsun diğer üyelerin oy hakkı yoktur. 

                                                                                                                                                                         Toplantıya katılan üyeler dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlıklarla ilgili kararlarda oy kullanamaz.

Genel Kurul, kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Ancak tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yer alan yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14-

1- Genel Kurul; Derneğin en yetkili karar organı olup, Genel Kurul gündeminde yer alan maddeleri görüşür.  Ayrıca toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuları gündeme alır.

2- Derneğin ana tüzüğünü değiştirir. Tüzük değişikliğine karar verecek Genel Kurulun birinci toplantısında hazır bulunan üyelerin sayısı kongrede oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3'ünden az olamaz. İkinci toplantısında hazır bulunan üye sayısı ise Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da tüzük değişikliği için karar yeter sayısı hazır bulunanların 2/3'ünden az olamaz.

3- Dernek organlarını seçer.

4-  Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşür, bütçenin müzakeresi ve kabulü ile bu kurulları ibra eder.

5-Genel Kurul, 15.maddede belirtilen ve yapılacak Genel Kurul toplantılarından önce seçimler için aylık vadeli Türk Lirası Mevduat  Hesabına  yatırılan ve bu hesapta bulunan toplam mevduat hakkında tek tasarruf yetkisine sahiptir. Genel Kurul bu tasarruf yetkisini dilediği takdirde Yönetim Kuruluna devredebilir. 

6- Tüzüğün 3. ve 4. maddelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili konularda karar verir veya bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki verir.

7-  Aynı veya benzer gayeyi taşıyan derneklerin oluşturacağı federasyonlara katılmak veya katılmamak hakkında karar verir.

8-  Derneğin feshine karar verir.

9-  Üyelikten çıkarılma konusundaki müracaatlarda son kararı verir.

10- Derneğin diğer organlarının faaliyetlerini denetler ve haklı bir sebep gördüğünde görevlerine son verir.

11-  Derneğin dışarıdan denetlenmesi durumunda denetçilere verilecek ücret konusunu 5253 Sayılı Kanun’daki şartlar dahilinde karara bağlar ve gerektiğinde bu yetkiyi kullanmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verir.

12-  Mevzuatın kendisine vermiş olduğu diğer hususları görüşür ve karara bağlar.

b-YÖNETİM KURULU

MADDDE 15-Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nu Dernek asli üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçer. Yönetim Kurulu, 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Bir Yönetim Kurulu üyesi üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapabilir. Ancak Dernek üyesi, üyeliği boyunca en fazla iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı yapabilir. Bu iki dönem Yönetim Kurulu başkanı seçilme sınırı, Derneğin kuruluşundan itibaren süregelen zamanı kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Yönetim Kurulu üyesi olacak kişinin en az iki yıldan beri Dernek üyeliği bulunması, Yönetim Kurulu başkanı olacak kişinin ise en az üç yıldan beri Dernek üyeliği bulunması zorunludur. Derneği, Başkan temsil eder. Başkan bazı konularda imza yetkisini Başkan Yardımcısı’na devredebilir. Yönetim Kurulu, ayda en az üç defa Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile karar alınır. Yönetim Kurulu asli üyeleri yerine gerektiğinde sıradaki yedek üye alınır.                                                                                                                         

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri başlıca şöyledir;

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.                                                                                                                                                                         

2-Dernek yönetimine katılımın, iş yükünün paylaşılmasının sağlanması ve Dernek’te görev paylaşımının merkez tabanına yayılmasını sağlamak amacıyla başkanları Yönetim Kurulu üyelerinden seçilecek olan komisyonlar kurmak ve komisyonlar arasındaki görev paylaşımını sağlamak. 

3-Yönetim Kurulu ve bağlı komisyonların çalışma usulünü bir yönergeyle belirlemek.

4-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, harcamalarda tasarrufa önem vermek.

5-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında ziyaretlerde bulunmak.

6-Dernek tüzüğünün amaçlarına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek ya da üyelikten çıkarmak

7-Gerek gördüğü konularda Yüksek İstişare Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve görüş bildirmesini istemek. 

8- Aynı veya benzer gayeyi taşıyan derneklerin oluşturacağı federasyonlara katılmak veya katılmamak hakkında karar verir.

9- Genel Kurulu toplantı çağrısı yapmak ve üyeleri Genel Kurul toplantısına davet etmek, Genel Kurulda yapılacak seçimler öncesinde ve Genel Kurul toplantısından en az 2 ay öncesinde olmak şartıyla gerek gördüğü takdirde temayül yoklaması yapmak.                                                                                                                                     

10-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

c- DENETLEME KURULU

MADDE 16-  Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca  üç yıl için  seçilir. Bu kurul her üç ayda bir denetleme görevini yapar. Derneğin dışarıdan denetlenmesinin tercih edilmesi ya da edilmemesi Denetleme Kurulu’nun sorumluluğunu hiçbir şekilde değiştirmez; Denetleme Kurulu sorumlu olduğu görevi yerine getirirken Dernek yetkilisi herkes; her türlü bilgi, belge ve kayıtları, kurulun talebine göre vermek ya da göstermek zorundadır. Denetleme Kurulu denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetleme Kurulu gerek gördüğünde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir

d- YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

MADDE 17-  Derneğin istişare organıdır. Yüksek İstişare Kurulu’nun üyelerini, asli üyeliği devam eden geçmiş dönem Yönetim Kurulu başkanları ve asli üyeliği devam eden kurucu üyeler oluşturur. Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulu’nun seçildiği Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında, kendine bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Sekreter seçer. Bir üye üst üste iki dönem Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı yapamaz. Kurul; yılda en az dört defa Kurul Başkanı’nın daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak konuları müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Kurulun kararları istişare nitelikte olup Yönetim Kurulu’nu bağlamaz.

Yüksek İstişare Kurulu toplantılarına, gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal kuruluşlar, dernek ve vakıflar, kamu iktisadi teşebbüsleri yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri görüş teatisinde bulunmak üzere Kurul Başkanlığınca, devamlı veya geçici olarak davet edilebilirler. Bu kişiler, Kurulun oylamasına katılamazlar.

Kurulun Başlıca Görevleri;

1- Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek, uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

2- Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

3- Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkenlikleri bakımından inceleyerek gerekli tedbirleri tavsiye etmek.

4- Derneğin genel kabul görmüş, temayüllerine uygun yazılı olmayan gelenek ve kurallarını içeren bir dernek iç tüzüğünü hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak.                                                                                                                                                                       

5- Yüksek İstişare Kurulu, Dernek üyeleri arasında sektör analizini yaparak sektör çalışma gruplarını oluşturur, sektör başkanlarını seçer. Ticari koordinasyon toplantıları yapar.

6-Ayrıca; Yönetim Kurulu’nun mevzuatın devrine izin verdiği ölçüde devretmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirir

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 18-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin Dernek Beyannamesi, Dernekler Yönetmeliği EK-21’e uygun şekilde her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek başkanı tarafından Antalya Valiliği’ne verilir.

Dernek Beyannamesi’nin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1’inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgilerle, Dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarıyla gerçekleşen değişiklikler, beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)’ne bildirilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Madde 19-Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurulup Antalya Valiliği’ne bildirimde bulunulur.

Yurtdışından nakdi yardım, bankalar aracılığıyla alınır ve en geç, bu nakdi yardım kullanılmadan önce bildirim şartı yerine getirilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ                                                                                                                                                                        

Madde 20 - Dernek, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri, Dernekler Yönetmeliği EK- 24’teki Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi ile; genel kurul toplantıları dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri ise Dernekler Yönetmeliği EK- 25’teki “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” ni doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde Antalya Valiliği’ne bildirmekle yükümlüdür. 

Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde Antalya Valiliği’ne bildirilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 21-  Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelere ilişkin Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Dernekler Yönetmeliği EK-3’te belirtilen şekilde, Dernek başkanı tarafından Antalya Valiliği’ne bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde Antalya Valiliği’ne bildirilir. Genel Kurul sonuç bildirimi belgelerinin birer örnekleri, Dernek arşivinde ayrıca saklanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 22-  Derneğin gelirleri şunlardır;

Üye Aidatı; Derneğe giriş aidatı 3.000,00.-TL, yıllık aidat 2.100,00 TL’dir. Aidatları arttırmak veya azaltmak Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. 

Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, yarışmalar, etkinlik ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

Derneğin mal varlığından ve sosyal tesisten elde edilecek gelirler.

Bağışlar ve yardımlar.

Yardım Toplama Kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.                                                                                                             

Üyeler, her yıl  Yönetim Kurulu tarafından günün ekonomik koşullarına göre belirlenecek olan üyeliğe kabulde giriş aidatı ve yıllık aidatı muntazaman öder. Aidatlar, peşin ya da en fazla ait olduğu takvim yılının ilk altı ayı içerisinde eşit taksitler şeklinde ödenir. Derneğe kabul edilen üye, kabul edildiği ay itibariyle Dernek aidatını muntazaman öder.                                                                                                                                                             

Dernek üyeliğinden istifa etmiş kişi, yeniden dernek üyesi olmak istedikleri takdirde 22.maddede belirtilen ve yönetim kurulu kararı ile arttırılıp eksiltilmesine yetkisine sahip olunan giriş aidatını, varsa istifa etmeden önceki dönemden kalan geçmiş dönem aidatlarını ve yeniden üye olmak istediği takvim yılına ilişkin yıllık aidatını ödemedikleri takdirde yeniden üyeliğe kabul edilemezler.  İstifa eden eski üye, istifa tarihinden itibaren 6 ay geçmediği sürece yeniden üyelik başvurusu kabul olunamaz. İstifa eden üyenin yeniden derneğe girişinde tıpkı yeni üyelik gibi aday üye süreci işletilir. 

Dernek üyeliğinden çıkarılmış kişiler tekrar Dernek üyesi olamazlar. Yönetim Kurulu, Dernek üyeliğinden çıkarılmış kişi hakkında tekrar derneğe üye olması kararı veremez. 

Üyelikten istifa etmiş veya çıkarılmış kişilerin aidat borcuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu, aidat borçlarının tahsili için icra takibi de dahil olmak üzere her türlü hukuki yola başvurma kararı verme hakkına sahiptir. 

Dernek iktisadi alanlarda faaliyet göstermek üzere iktisadi işletmeler kurabilir ve işletebilir. İşletme şekli konularında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

a-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

a.1-Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

a.2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

a.3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

a.4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

a.5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.                                                                                                                                                                      

a.6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

b.1- a bendinin a.1, a.2, a.3. ve a.6. alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

b.2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Yevmiye defteri, kullanılacağı her yıl için bir önceki yılın Aralık ayında, mutlaka yeniden tasdik ettirilir..

Defterlerde tutulacak kayıtlara ilişkin hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

MADDE 23-Dernek gelirleri, alındı belgeleriyle toplanır. Alındı Belgeleri, Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

Giderler, harcama belgesiyle yapılır. Yapılacak harcamalar, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Alındı Belgeleri ve Harcama Belgeleri’ nin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak Alındı Belgesi, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

Bağış ve aidat toplayacak kişi, Derneğin saymanıdır. Sayman için Yönetim Kurulu kararı ile Yetki Belgesi düzenlenir. Saymanın kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi, Dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek Dernek Yönetim Kurulu başkanı tarafından onaylanır. Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri aynı usulle yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, Derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya Derneğin fesih edilmesi gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek Yönetim Kurulu’na bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.  Yönetim Kurulu üyeleri dışında Saymandan başka kimse gelir tahsil edemez ve makbuz düzenleyemez. Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında yardım toplanamaz. 

Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara yardımda bulunabilirler.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Gelirlerin toplanmasında POS cihazı yolu ile mail order sistemi uygulanması esastır. Onay belgesi, düzenlenecek alındı belgesine iliştirilir. Gelir ve giderler, ilgili deftere Sayman tarafından işlenir. Üyeden alınan aidat ve yardımlar Üye Kayıt Defteri’ne Genel Sekreter tarafından işlenir ve kayıtlar muntazaman tutulur. Sayman, Dernek gelir ve gider durumunu, aylık olarak Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunar. Ayrıca üç ayda bir alınacak denetleme raporu, üyelerin e-posta adreslerine düzenli olarak gönderilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

MADDE 24-Dernek, Genel Kurulun yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek edindiği taşınmazları, tapu tescilinden itibaren 30 gün içinde Dernekler Yönetmeliği EK- 26’da gösterilen Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle Antalya Valiliği’ne bildirmekle yükümlüdür.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI

MADDE 25-Dernek 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 12. Maddesi’nde belirtilen amaç ve şartlara uygun olarak yardım sandığı kurabilir. Yönetim Kurulunca belirlenen sandık kurma usul ve esasları, Dernekler Yönetmeliği’nin 72. Maddesi ve devamında belirtilen emredici hükümlere aykırı olamaz. LOKAL AÇMA

MADDE 26-Dernek, Antalya Valiliği’nden izin almak ve kanunlara aykırı olmamak şartları ile bir lokal açabilir ve işletebilir.  Yönetim Kurulunca belirlenen lokal açma ve işletme usul ve esasları Dernekler Yönetmeliği’nin 56. Maddesi ve devamında belirtilen emredici hükümlere aykırı olamaz.  

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ VE BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 27-Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin amaçlarına  ulaşması için bir araya gelmiş üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ile dayanışmanın sağlanması, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçeyle uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi üzerine Denetleme Kurulu’nun tetkiklerine esas teşkil etmek üzere Genel Kurulun onayı ile iç denetim yönergeleri çıkarılabilir.

Denetleme Kurulu tarafından her üç ayda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin müteselsil ve müşterek kefaleti ile borçlanma yapabilir. Borçlanma miktarı en son Genel Kurul’da ibra edilen bilançonun gelir kalemleri toplamının yarısını geçemez. Borçlanma vadesi bir sonraki seçimli Genel Kurul tarihini geçemez. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

MADDE 28-Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.                                                                                                                                                                                   

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Fesih halinde Derneğin menkul ve gayrı menkul malları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na devredilir.

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Antalya İş İnsanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir.                                                                                                                                                                                 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Antalya Valiliği’ne bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 29-Dernek tüzük değişikliği Yönetim Kurulu veya asil üyelerinin gerekçeli teklifleri üzerine Genel Kurul kararıyla yapılır. Ancak Tüzük tadilinin gerçekleşmesi için Genel Kurul’a iştirak eden üyelerin üçte ikisinin tüzüğün değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme koymak ya da Genel Kurula katılanların onda birinin yazılı talebi üzerine gündeme alınmak suretiyle tüzük değişikliği yapılabilir.

TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 30- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2-Mevcut Denetleme ve Disiplin Kurulunun ve Yönetim Kurulu’nun görevi, seçildiği tarihten itibaren iki yıllık süre dolunca sona erecektir. Madde 11 ve Madde 16’daki üç yıllık seçilmeye ilişkin hükümler, söz konusu kurulların görevlerinin sona ermesinden itibaren uygulanacaktır.

Bu tüzük (30) otuz madde ve (2) geçici maddeden ibarettir.